Nhị thập bát tú

Nhị thập bát tú là hệ thống 28 chòm sao khác nhau trên trời (Nhị thập: 28, Tú: sao). Mỗi một ngày dưới trần gian đều do một chòm sao chủ trị, lần lượt thay phiên nhau. Đối với tháng và năm cũng vậy.

Sao có sao tốt (Kiết Tú - 11 sao), sao bình thường (Bình Tú - 6 sao) và sao xấu (Hung Tú - 11 sao).

Nhị thập bát tú

Sao Giác

Giác Mộc Giao

Tức Giác Mộc Giao 角木蛟. Tướng tinh con giao long, chủ trị ngày Thứ năm.

Sao Cang

Cang Kim Long

Tức Cang Kim Long 亢金龍. Tướng tinh con rồng, chủ trị ngày Thứ sáu.

Sao Đê

Đê Thổ Lạc

Tức Đê Thổ Lạc 氐土貉. Tướng tinh con lạc đà, chủ trị ngày Thứ bảy.

Sao Phòng

Phòng Nhật Miêu

Tức Phòng Nhật Miêu 房日貓. Tướng tinh con mèo hoặc con thỏ, chủ trị ngày Chủ nhật.

Sao Tâm

Tâm Nguyệt Hồ

Tức Tâm Nguyệt Hồ 心月狐. Tướng tinh con chồn, chủ trị ngày Thứ hai.

Sao Vĩ

Vĩ Hỏa Hổ

Tức Vĩ Hỏa Hổ 尾火虎. Tướng tinh con cọp, chủ trị ngày Thứ ba.

Sao Cơ

Cơ Thủy Báo

Tức Cơ Thủy Báo 箕水豹. Tướng tinh con beo, chủ trị ngày Thứ tư.

Sao Đẩu

Đẩu Mộc Giải

Tức Đẩu Mộc Giải 斗木獬. Tướng tinh con cua, chủ trị ngày Thứ năm.

Sao Ngưu

Ngưu Kim Ngưu

Tức Ngưu Kim Ngưu 牛金牛. Tướng tinh con trâu, chủ trị ngày Thứ sáu.

Sao Nữ

Nữ Thổ Bức

Tức Nữ Thổ Bức 女土蝠. Tướng tinh con dơi, chủ trị ngày Thứ bảy.

Sao Hư

Hư Nhật Thử

Tức Hư Nhật Thử 虛日鼠. Tướng tinh con chuột, chủ trị ngày Chủ nhật.

Sao Nguy

Nguy Nguyệt Yến

Tức Nguy Nguyệt Yến 危月燕. Tướng tinh con chim én, chủ trị ngày Thứ hai.

Sao Thất

Thất Hỏa Trư

Tức Thất Hỏa Trư 室火豬. Tướng tinh con heo (lợn), chủ trị ngày Thứ ba.

Sao Bích

Bích Thủy Du

Tức Bích Thủy Du 壁水貐. Tướng tinh con rái cá, chủ trị ngày Thứ tư.

Sao Khuê

Khuê Mộc Lang

Tức Khuê Mộc Lang 奎木狼. Tướng tinh con chó sói, chủ trị ngày Thứ năm.

Sao Lâu

Lâu Kim Cẩu

Tức Lâu Kim Cẩu 婁金狗. Tướng tinh con chó, chủ trị ngày Thứ sáu.

Sao Vị

Vị Thổ Trĩ

Tức Vị Thổ Trĩ 胃土雉. Tướng tinh con chim trĩ, chủ trị ngày Thứ bảy.

Sao Mão

Mão Nhật Kê

Tức Mão Nhật Kê 昴日鸡. Tướng tinh con gà, chủ trị ngày Chủ nhật.

Sao Tất

Tất Nguyệt Ô

Tức Tất Nguyệt Ô 畢月烏. Tướng tinh con quạ, chủ trị ngày Thứ hai.

Sao Chủy

Chủy Hỏa Hầu

Tức Chủy Hỏa Hầu 觜火猴. Tướng tinh con khỉ, chủ trị ngày Thứ ba.

Sao Sâm

Sâm Thủy Viên

Tức Sâm Thủy Viên 參水猿. Tướng tinh con vượn, chủ trị ngày Thứ tư.

Sao Tỉnh

Tỉnh Mộc Hãn

Tức Tỉnh Mộc Hãn 井木犴. Tướng tinh con dê trừu, chủ trị ngày Thứ năm.

Sao Quỷ

Quỷ Kim Dương

Tức Quỷ Kim Dương 鬼金羊. Tướng tinh con dê, chủ trị ngày Thứ sáu.

Sao Liễu

Liễu Thổ Chương

Tức Liễu Thổ Chương 柳土獐. Tướng tinh con gấu ngựa, chủ trị ngày Thứ bảy.

Sao Tinh

Tinh Nhật Mã

Tức Tinh Nhật Mã 星日馬. Tướng tinh con ngựa, chủ trị ngày Chủ nhật.

Sao Trương

Trương Nguyệt Lộc

Tức Trương Nguyệt Lộc 張月鹿. Tướng tinh con nai, chủ trị ngày Thứ hai.

Sao Dực

Dực Hỏa Xà

Tức Dực Hỏa Xà 翼火蛇. Tướng tinh con rắn, chủ trị ngày Thứ ba.

Sao Chẩn

Chẩn Thủy Dẫn

Tức Chẩn Thủy Dẫn 軫水蚓. Tướng tinh con giun, chủ trị ngày Thứ tư.

Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: