Dương lịch và cách tính thời gian dương lịch

Phần này nói về các quy tắc và cách tính dương lịch. Để tra cứu lịch, bạn xem trong Trang chủ: Lịch hôm nay hoặc Lịch âm dương vạn niên.

Năm dương lịch

Một năm dương lịch có 365 hoặc 366 ngày. Năm bình thường (không nhuận) có 365 ngày, năm nhuận có 366 (365 + 1) ngày, ngày thêm vào trong năm nhuận là ngày 29/2. Như vậy, những năm dương lịch mà tháng 2 có 29 ngày (thay vì 28 ngày như bình thường) thì đó là năm nhuận.

Một năm có 52 tuần lẻ 1 ngày nếu là năm thường, lẻ 2 ngày nếu là năm nhuận.

Cách tính năm nhuận dương lịch

Như vậy, nếu tính từ năm 2000 (là năm nhuận), thì cứ cách 4 năm lại có 1 năm nhuận, trừ những năm chia hết cho 100 (có 2 chữ số 00 ở cuối) nhưng không chia hết cho 400.

Các năm nhuận trong 15 năm tới

2024
Nhuận

2025
Không nhuận

2026
Không nhuận

2027
Không nhuận

2028
Nhuận

2029
Không nhuận

2030
Không nhuận

2031
Không nhuận

2032
Nhuận

2033
Không nhuận

2034
Không nhuận

2035
Không nhuận

2036
Nhuận

2037
Không nhuận

2038
Không nhuận

2039
Không nhuận

Các tháng dương lịch

Số ngày trong các tháng dương lịch luôn cố định, trừ một ngoại lệ: Tháng 2 năm nhuận có thêm một ngày là ngày 29.

Một năm dương lịch có 12 tháng, trong đó:

Tháng 1
31 ngày

Tháng 2
28/29 ngày

Tháng 3
31 ngày

Tháng 4
30 ngày

Tháng 5
31 ngày

Tháng 6
30 ngày

Tháng 7
31 ngày

Tháng 8
31 ngày

Tháng 9
30 ngày

Tháng 10
31 ngày

Tháng 11
30 ngày

Tháng 12
31 ngày


Xem chi tiết

Copy và dán vào ứng dụng bạn muốn chia sẻ: